เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าข้าม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชา ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวธิดา เปลา
แก้ไขประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชา ภาษาไทย และขอยกเลิกประกาศเดิมใช้ฉบับนี้แทน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวธิดา เปลา
เรื่อง ขออนุเคราะห์บุคลากรช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านเมืองอาง
ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 1อัตรา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวธิดา เปลา
เรื่อง ขออนุเคราะห์บุคลากรช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย,โรงเรียนบ้านท่าข้าม,โรงเรียนบ้านแปะ,โรงเรียนบ้านสบแปะ,โรงเรียนบ้านใหม่สารภี
โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด,โรงเรียนบ้านขุนยะ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านเมืองอาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในกลุ่มเครือข่ายฯจอมทอง
เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาความดีความชอบ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๐)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ
เรียน ผอ.โรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอจอมทองทุกโรง
เรื่อง รายงานการใช้งบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ อำเภอจอมทอง ประจำปี 2560 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นันทริน เขื่อนแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ซา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโม่งหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทนนท์วิทยา
เรื่อง เชิญประชุมร้านค้าสวัสดิการครูแม่แจ่ม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : น.ส.แพรวพรรณ อุปาระ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดอำเภอแม่แจ่ม (รายชื่อดังแนบ)

เรื่อง เชิญประชุมร้านค้าสวัสดิการครูแม่แจ่ม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : น.ส.แพรวพรรณ อุปาระ
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาร้านค้าสวัสดิการครูแม่แจ่ม
ประจำปี ๒๕๖๐
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : น.ส.แพรวพรรณ อุปาระ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการครูแม่แจ่ม
ประจำปี ๒๕๖๐
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : น.ส.แพรวพรรณ อุปาระ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม
ในวันอังคาร ที่ 7 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมเฮือนไม้เก่า ร.ร.ศรีจอมทอง เวลา 13.00 น. 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เผยแพร่ผลงานรายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : พวงทอง หมอกใหม่
เรื่อง ขออนุเคราะห์บุคลากรช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปอน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านเมืองอาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอจอมทอง (ตามรายชื่อ)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมครูอำเภอจอมทอง (แก้ไขใหม่) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายเรวัต แสนพรมมา
ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น บัดนี้ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ได้ดำเนินการพิจาณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ มาทำการยืนยันการเข้าเรี 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางณิภาทิพย์ มูลแก้ว
เรื่อง ขออนุเคราะห์บุคลากรช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่,โรงเรียนศรีจอมทอง, โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง,โรงเรียนบ้านขุนยะ,รโรงเรียนบ้านห้วยทราย,โรงเรียนบ้านหนองคัน
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านเมืองอาง
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายนคร ธีรวิทยากุล
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในเขตอำเภอจอมทอง
ขออนุญาตให้ลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมสัญจร 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านเมืองอาง
เรื่อง ขออนุเคราะห์บุคลากรช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคัน,โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง,โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่,
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง) ,โรงเรียนบ้านห้วยทราย,โรงเรียนบ้านขุนยะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านเมืองอาง
ขอเรียนเชิญ ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเปิดบ้านทวิภาษา(ไทย-กะเหรี่ยงสกอร์) ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านขุนแตะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านขุนแตะ
ขอเรียนเชิญ ผอ.โรงเรียนทุกโรงในอำเภอจอมทอง ร่วมเป็นเกียรติงานปั่นจักรยานการกุศล และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนาการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายสกลพัฒน์ กิติุกล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคปฏิบัติเพื่อเข้าเรียนประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : เกศินี จุลศิริ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ประกาศผลสอบเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป(วิชาเอกภาษาจีน,วิชาเอกประถมศึกษา,วิชาเอกคณิตศาสตร์)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางณิภาทิพย์ มูลแก้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 372 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372