หน้าหลัก E-Office หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 6 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ สถิติการเข้าใช้งานของโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
:: Specifications Hardware Server E-Office ::
Intel Core2 Duo Processor
Mainboard FSB1333 VGA,Sound Lan
4096MB DDR-II-RAM
500GB Harddisk SATA-II
10/100/1000Mbps Ethernet Card
:: Network Detail ::
4096Mbps [Up] / 4096Mbps [Down]
Leased Line TOT by Moe-Network
24Hrs. Internet Service
:: Software Applications ::
E-office Version 1.0 by Kawanchai Thongkam ict.cmarea3.go.th
Ubuntu Server Web Server Database Server Script Applications
นายวิฑูรย์ วังตาล
ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายสมชัย ศรีลาชัย
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายเดช อนากาศ
รองผู้อำวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นางสาววณีรัตน์ แย้มพราม
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นางสาวฐานนิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
และกลุ่มงานประสานงาน
กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายเศรษฐพัส สุวรรณราช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายอำนาจ ทะโยโส
เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง
กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นางสาวสุพิชญา จีนใจ
เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง
กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะ
เจ้าหน้าที่ ICT ประจำเขตพื้นที่
กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
   
นายขวัญชัย ทองคำ
ที่ปรึกษาด้านระบบ / ซอฟท์แวร์
เจ้าหน้าที่ ICT ประจำเขตพื้นที่
กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
   


 
กลุ่มอำนวยการ สพท.เชียงใหม่ เขต 6